پرش به


انجمن‌های گفتگوی بورسینس - اطلاعیه؛

پیامی برای نمایش نیست

موضوع های جدید


تصویر

  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 Amlakkhani

Amlakkhani
    آفلاین

    عضو تازه‌کار

  • عضو ارزشمند انجمن
  • ستاره
  • 1 ارسال
  • عضویت: ۱۶-خرداد ۹۸
  • 1 موضوع ایجاد شده

ارسالی ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶ بعد از ظهر

خرید آپارتمان در اندیشه

تغییر نوع مسکن از تک خانواری به 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 و تأثیر آن بر احساس رضایت ساکنان، هدف تحقیق حاضر است.

فرضیه تحقیق این است که نوع و کیفیت سکونتگاه در احساس رضایت ساکنان بهواسطه عوامل کالبدی، اجتماعی

و فردی تأثیرگذار است. در آغاز، به روش تحلیل محتوای متون و با بررسی پیشینه و شناسایی عوامل فردی،

اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی در ایجاد حس رضایت از مکان سکونت، الگوی نظری پژوهش شکل گرفت.

بهمنظور سنجش رضایتمندی، یک مطالعه میدانی به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی، با همکاری 50 نفر از

ساکنان سه محله که خانه تکواحدی خود را به آپارتمان تغییر دادهاند، در شهر زنجان انجام شد و با 20 نفر،

مصاحبه کیفی صورت گرفت. تحلیل عوامل مؤثر بر میزان رضایت از نوع مسکن در سه مقیاس )محله،

همسایگی و خانه(، حاکی از ارتباط معنادار بین انگیزه تغییر نوع مسکن و احساس رضایت از خانه است. تغییرات

اجتماعی در دو مقیاس کالن )محله( و خرد )خانه( نشاندهنده کاهش احساس رضایت در خانه آپارتمانی است ولی

در مقیاس میانی )همسایگی(، امنیت باعث افزایش رضایت از خانه آپارتمانی شده است. تغییرات فیزیکی آپارتمان

نسبت به خانه تکواحدی در مقیاس کالن، باعث افزایش احساس رضایت شده اما در مقیاس میانی، خانه آپارتمانی

)به دلیل از دست رفتن کیفیت عرصه نیمهعمومی( رضایتمندی را کاهش داده است. در مقیاس خرد، احساس

رضایت از سازمان فضایی خانه تکواحدی و احساس رضایت از مصالح و جزئیات خانه آپارتمانی دیده میشود.

نتایج تحقیق نشان میدهد با گرایش روبهرشد گونه آپارتمانی، ارائه الگوها و طرحهای خالق در مقیاس میانی و خرد

ضروری است. در مقیاس کالن، تقویت ارتباط با طبیعت، تأمین عرصههای عمومی- خدماتی، پیشبینی کاربریهای

اجتماعی- فرهنگی باتوجه به ترجیحات و شیوه زندگی و در مقیاس میانی، تخصیص فضاهای جمعی

چندعملکردی، حفظ سلسلهمراتب دسترسیها با تأکید بر پیاده و در مقیاس خرد، توجه به تنوع فضایی سازگار با

شیوه زندگی و تأمین اندازه بهینه فضاهای جمعی و خدماتی مسکن توصیه میشود.

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید